Legis - Soft legislativ

 

Am uitat parola | Vreau cont

Testeaza gratuit
<< Aprilie 2024 >>
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Alegeti ziua din calendar pentru a vedea intrarea in vigoare sau abrogarea actelor normative pe zile
AUTORIZATIA DE MEDIU - procedura de emitere

CADRU GENERAL

Reglementarile cu privire la procedura de emitere a autorizatiei de mediu sunt cuprinse in cadrul Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu publicata in Monitorul Oficial nr. 808 din 27 noiembrie 2007, care stabileste conditiile de solicitare, de emitere si de revizuire a autorizatiei de mediu, coroborata cu Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

COMPETENTE DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE MEDIU

Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu (ACPM) este, dupa caz, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) sau autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului (ATPM).
ATPM este, dupa caz, agentia regionala pentru protectia mediului, agentia judeteana pentru protectia mediului sau Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atat pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi.

EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

La solicitarea unei autorizatii de mediu sau, dupa caz, cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente, titularul activitatii este obligat sa depuna la ACPM un dosar cuprinzand urmatoarea documentatie:
a) cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;
b) fisa de prezentare si declaratie;
c) dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3;
d) planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului;
e) procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;
f) formularul de inregistrare, insotit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire.

Nu se primesc solicitari care nu contin documentele prevazute.
ACPM verifica amplasamentul, analizeaza documentele, stabileste daca sunt necesare informatii, acte sau documente suplimentare si le solicita in scris titularului activitatii. Pentru activitatile gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire, ACPM completeaza, la verificarea in teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizarii si raportul.
Pentru activitati noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ACPM, dupa derularea etapelor prevazute mai sus, face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu, precum si programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afisare la sediul propriu si postare pe pagina proprie de internet.
Decizia poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii.

Pentru activitatile de eliminare a deseurilor documentatia prezentata contine in plus cerintele specifice prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completarile ulterioare.
Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.
Pentru activitatile existente, in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii solicitarii, ACPM intocmeste indrumarul cu problemele rezultate din analiza initiala a documentatiei, lista autorizatiilor/avizelor necesare emise de alte autoritati, precum si necesitatea efectuarii bilantului de mediu.
Dupa executarea bilantului de mediu, titularul activitatii prezinta la ACPM un raport cu concluziile bilantului de mediu si cu recomandari pentru elementele programului pentru conformare.
Raportul cu concluziile bilantului de mediu este supus dezbaterii publice in conformitate cu procedura de dezbatere publica.
Dupa realizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia, ACPM impreuna cu titularul activitatii si cu colectivul de analiza tehnica analizeaza raportul cu concluziile bilantului de mediu, concluziile dezbaterii publice si stabileste daca emite autorizatia de mediu, cu sau fara un program pentru conformare.

ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE

Titularul activitatii inainteaza la ACPM un proiect de program pentru conformare, in termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu in sedinta colectivului de analiza tehnica, cu termene realizabile, cu responsabilitati si cu identificarea surselor de finantare necesare realizarii masurilor programului pentru conformare.
La elaborarea programului pentru conformare se iau in considerare urmatoarele:
a) concluziile bilantului de mediu;
b) constatarile si sarcinile stabilite de autoritatile de control care raspund de protectia factorilor de mediu, precum si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
c) datele detinute de titularul activitatii si de autoritatile administratiei publice locale privind emisia si imisia poluantilor in mediu;
d) studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc.;
e) sugestiile si propunerile primite de la populatie si de la asociatiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.
ACPM analizeaza proiectul programului pentru conformare, il accepta sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autoritatilor consultate.
ACPM stabileste cu titularul activitatii programul pentru conformare, pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu.
Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin functionarea curenta sau anterioara. Cuantificarea impactului efectiv al unei activitati de pe un amplasament se realizeaza prin bilantul de mediu, raportand starea mediului si masurile necesare de remediere la standardele si reglementarile in vigoare.
Programul stabileste masurile de conformare, etapele, termenele si responsabilitatile necesare realizarii acestora si poate avea doua sectiuni:
a) masurile pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor asupra mediului;
b) masurile de remediere a efectelor activitatilor anterioare asupra mediului.
ACPM accepta introducerea in autorizatia de mediu a programului pentru conformare, numai daca, la solicitarea reglementarii, titularul activitatii:
a) dovedeste ca modificarile necesare pentru conformarea imediata nu sunt fezabile tehnic si/sau economic;
b) dovedeste ca in perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului si sanatatii publice;
c) se angajeaza sa asigure fondurile necesare realizarii programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia.
La stabilirea termenelor din programul pentru conformare, ACPM ia in considerare angajamentele titularului activitatii, din care sa rezulte ca instituirea modificarilor cerute nu depaseste posibilitatile financiare ale acestuia.
Durata programului pentru conformare are in vedere perioada minima necesara realizarii masurilor stabilite in functie de disponibilitatile financiare si tehnice ale titularului proiectului sau al activitatii. Un program pentru conformare nu poate depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu, cu exceptia masurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activitati anterioare.
Titularul activitatii prezinta la ACPM, dupa acceptarea programului pentru conformare, urmatoarele documente:
a) programul pentru conformare in redactare finala;
b) fisa de prezentare si declaratie completata cu instructiuni de intretinere si de exploatare a instalatiilor de depoluare.

ACPM face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu, precum si programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afisare la sediul propriu si postare pe pagina proprie de internet.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data afisarii. La expirarea acestui termen, ACPM elibereaza autorizatia de mediu.
Autorizatia de mediu se emite in 3 exemplare.

REVIZUIREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activitatii informeaza in scris ACPM despre acest lucru, iar ACPM emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.
Revizuirea decisa se realizeaza prin emiterea unei autorizatii de mediu care pastreaza numarul si data autorizatiei de mediu supuse revizuirii, urmata de sintagma "revizuita la data de ......................."
Autorizatia revizuita este valabila pana la expirarea duratei de valabilitate a autorizatiei de mediu initiale, supuse revizuirii.
Autorizatia de mediu nu se emite:
a) daca nicio varianta a programului pentru conformare nu asigura incadrarea in conditiile care permit autorizarea, raportate la standardele si reglementarile in vigoare;
b) daca titularul activitatii nu respecta obligatiile ce ii revin prin prezenta procedura;
c) in situatia in care nu au fost respectate conditiile impuse in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
d) in situatia in care nu au fost realizate integral masurile prevazute in programul pentru conformare, anexa la autorizatia de mediu emisa anterior.
La schimbarea titularului activitatii, continutul programului pentru conformare se reface, specificandu-se sursa de finantare si responsabilitatea, daca este necesar.
Modificarea termenelor in programele pentru conformare este permisa numai daca acestea se reduc ca timp de realizare a masurilor.

AUTORIZAREA UNOR ACTIVITATI SPECIFICE

Procedura specifica de autorizare a gradinilor zoologice, a acvariilor publice si a centrelor de reabilitare si/sau ingrijire, denumite in continuare unitati permanente, se realizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. 5 din Ordinul 1798/2007.
Activitatile de productie, import, export, plasare pe piata, utilizare, recuperare, reciclare, regenerare si distrugere a unor substante care epuizeaza stratul de ozon se supun prevederilor Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, la care Romania a aderat, cu amendamentele ulterioare acceptate de Romania. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Eropeana, pentru activitatile mentionate anterior se aplica prevederile Regulamentului nr. 2.037/2000 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru activitatile de plasare pe piata, utilizare, recuperare, reciclare a anumitor gaze fluorurate cu efect de sera se aplica prevederile Regulamentului nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera.
Proprietarii si/sau detinatorii legali ai parchetelor aprobate anual pentru exploatare au obligatia de a solicita si a obtine autorizatia de mediu pentru activitatea de exploatare forestiera.
Depunerea solicitarii pentru emiterea si obtinerea autorizatiei de mediu se realizeaza inainte de organizarea si desfasurarea licitatiei sau negocierea directa a masei lemnoase.
Autorizatia de mediu contine toate obligatiile privind protectia mediului pe durata executarii lucrarilor aferente exploatarii si dupa exploatare.
Detinatorul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului, in termen de 15 zile de la incheierea contractului sau a negocierii directe privind parchetele de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea operatorilor economici care efectueaza lucrarile de taiere a masei lemnoase si a acelora care au castigat licitatia, cu indicarea perioadei de exploatare forestiera.
Procedura de autorizare privind activitatile nucleare se desfasoara in conformitate cu reglementarile emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

------------
FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

1. Date generale:
- Denumirea unitatii, firmei etc., adresa, telefon, fax
- Amplasamentul
- Profilul de activitate
- Forma de proprietate
- Regimul de lucru (ore/zi, zile/saptamana, zile/an)
2. Date specifice activitatii:
a) Activitatea desfasurata
Se prezinta activitatea specifica desfasurata, cu informatii complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice
b) Dotari
Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate), utilaje, instalatii, masini, aparate, mijloace de transport utilizate in activitate etc.
c) Bilantul de materiale
- Cantitatile de materii prime, auxiliare si combustibili, intrate/intrati in proces
- Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri)
- Cantitatile de produse si subproduse rezultate. Bilantul acestor materiale, care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu, trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita
d) Utilitati
Modul de asigurare cu utilitati (apa, canal, energie etc.): surse, cantitati, volume.
3. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu:
Protectia calitatii apelor
- Sursele de ape uzate si compusii acestor ape
- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de retinere a poluantilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publica, canalizare, platforma industriala)
- Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi)
Protectia atmosferei
- Sursele si poluantii pentru aer
- Instalatii pentru colectarea, epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor
- Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s)
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
- Sursele de zgomot si de vibratii
- Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor
- Nivelul de zgomot si de vibratii produs
Protectia solului si subsolului
- Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului.
- Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului
Protectia impotriva radiatiilor
- Sursele de radiatii din activitate
- Dotarile, amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor
- Nivelul radiatiilor emise in mediu
Protectia fondului forestier
- Situatia afectarii fondului forestier
- Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere
Protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii
- Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale
- Masurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii, in general
Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional
- Modul de incadrare a obiectivului in peisaj
- Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional
Gestiunea deseurilor
- Sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate
- Modul de gospodarire a deseurilor; depozitare controlata, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare in mediu, comercializare
Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase
- Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute, cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora
- Modul de gospodarire, masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia mediului
Gestiunea ambalajelor
- Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite
- Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului
Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului
Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.
Protectia asezarilor umane
- Distanta fata de asezarile umane, localitatile si populatia eventual afectata
- Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane
Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat.
Amenajarile, dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale, a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.N.U. la care Romania a aderat.
Alte date si informatii privind protectia mediului
Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului, care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale.
Reconstructia ecologica
Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona
Monitorizarea mediului
Dotari si masuri privind instruirea personalului, managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti, supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului.
MENTIUNE:
Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta:
- in functie de specificul activitatii;
- continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia;
- prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu
 

Acte normative importante

  1. Codul Fiscal (Actualizat IAN 2017)
  2. Norme Cod Fiscal (Actualizat IAN 2017)
  3. Legea Pensiilor 263/2010 (Actualizata 01.IAN.2017)
  4. Click aici pentru alte acte...

Modele contracte

  1. Contract de comodat
  2. Contract de concesiune
  3. Click aici pentru alte modele...

Acte necesare pentru:

  1. Obtinerea permisului auto
  2. Obtinere autorizatie de mediu
  3. Click aici pentru alte autorizatii...